Biên dịch luận văn

Luận văn khoa học là chuyên khảo về một vấn đề khoa học hoặc công nghệ do một hoặc nhiều người viết nhằm mục đích:Rèn luyện về phương pháp và kỹ năng nghiên cứu khoa học;Thể nghiệm kết quả của một giai đoạn học tập hay một vấn đề khoa học quan tâm; Bảo vệ công khai trước Hội đồng hoặc được chấm để lấy bằng tốt nghiệp đại học hoặc học vị thạc sỹ, tiến sỹ.

Biên dịch luận văn là quá trình chuyển ngữ luận văn từ ngôn ngữ nguồn sang ngôn ngữ đích. Do yêu cầu cao về trình độ chuyên môn và kỹ năng trình bày nên việc biên dịch luận văn tại Kim Ngôn được đặc biệt coi trọng trong toàn bộ quá trình thực hiện. Các dịch giả tham gia biên dịch luận văn đều là các dịch giả có học vị cao hơn một bậc trở lên so với bậc học vị luận văn cần được thông qua.