Tiếng Trung luyện thi

Nội dung và thời gian thi HSK:

  1. Đề thi HSK mới, cấp 1 gồm 2 phần: Nghe (20 câu khoảng 15 phút) và Đọc (20 câu, khoảng 17 phút). Sau khi nghe, có 3 phút để điền đáp án trắc nghiệm. Toàn bộ thời gian thi khoảng 40 phút (bao gồm thời gian thí sinh điền thông tin khoảng 5 phút).
  2. Đề thi HSK mới, cấp 2, gồm 2 phần: Nghe (35 câu khoảng 25 phút) và Đọc (25 câu, khoảng 22 phút). Sau khi nghe, có 3 phút để điền đáp án trắc nghiệm. Toàn bộ thời gian thi khoảng 55 phút (bao gồm thời gian thí sinh điền thông tin 5 phút).
  3. Đề thi HSK mới, cấp 3, gồm 3 phần: Nghe (40 câu 35 phút), Đọc (30 câu, 30 phút), Viết (10 câu, 15 phút). Sau khi nghe, có 5 phút để điền đáp án trắc nghiệm. Toàn bộ thời gian thi khoảng 90 phút (bao gồm thời gian thí sinh điền thông tin 5 phút).
  4. Đề thi HSK mới, cấp 4, gồm 3 phần: Nghe (45 câu 30 phút), Đọc (40 câu, 40 phút), Viết (15 câu, 25 phút). Sau khi nghe, có 5 phút để điền đáp án trắc nghiệm. Toàn bộ thời gian thi khoảng 105 phút (bao gồm thời gian thí sinh điền thông tin 5 phút).
  5. Đề thi HSK mới, cấp 5, gồm 3 phần: Nghe (45 câu 30 phút), Đọc (45 câu, 45 phút), Viết (10 câu, 40 phút). Sau khi nghe, có 5 phút để điền đáp án trắc nghiệm. Toàn bộ thời gian thi khoảng 125 phút (bao gồm thời gian thí sinh điền thông tin 5 phút).
  6. Đề thi HSK mới, cấp 6, gồm 3 phần: Nghe (50 câu 35 phút), Đọc (50 câu, 50 phút), Viết (1câu, 45 phút). Sau khi nghe, có 5 phút để điền đáp án trắc nghiệm. Toàn bộ thời gian thi khoảng 140 phút (bao gồm thời gian thí sinh điền thông tin 5 phút).